Accueil

Projet "Natur an Emwelt"

2020-12-07

Den Projet Natur an Emwëlt ass d'lëscht Joer ugefangen ginn. 

Opgrond vum Covid-19 huet sech d'Organisatioun vun der SEA geännert, et gëtt méi an klengen Gruppen geschafft.
Dofir gëtt dëse Projet élo méi intensiv vum Cycle 3 zu Réiser behandelt.
 • Diversitéit vun der Natur durch Spill a Spaass kennenléieren 
 • D'Kanner mat allen Sënner hier Liewensemwelt kennenléieren
 • ...


Ziler : 

 • Diversitéit vun der Natur duerch Spill a Spaass  kennenzeléieren 
 • D'Kanner mat allen Sënner hier Lierwensemwelt kenneléieren
 • ..

Ziler : 

 • Diversitéit vun der Natur duerch Spill a Spaass  kennenzeléieren 
 • D'Kanner mat allen Sënner hier Lierwensemwelt kenneléieren
 • ...

Ziler : 

 • Diversitéit vun der Natur duerch Spill a Spaass  kennenzeléieren 
 • D'Kanner mat allen Sënner hier Lierwensemwelt kenneléieren
 • ...