Accueil

Projet Medien

2020-04-06

Smartphone, Tablett, PC, Laptop, Fotoapparat a villes méi sinn néi Medien déi mir reegelméisseg benotzen.

D’Erzéier aus der SEA bidden duerfir innerhalb vun dësem Projet reegelméisseg Aktivitéiten iwwer an mat de Medien aus folgenden Grënn un:

  • Kenneléieren an Respekt vum Material
  • Méiglechkeeten erkennen wat dëst Material eis gëtt
  • Emgang mat deenen verschiddenen Medien
  • Op Geforen opmierksam maachen
  • Festhalen vu Reegelen, déi mat Hëllef vun den Kanner  virbildlech gi
  • Festhalen vum Alldag
  • Förderung vun soziale Fäegkeeten

 D’Kanner vum Cycle 1- 4 ginn   reegelméisseg  mat den Erzéier duerch d’SEA  dokumentéieren an weisen wat an der SEA gemaach gëtt.

Ee grousse  MERCI fir déi flott Reportagen